Zielona Targowa zweryfikowna negatywnie?!

Projekt Zielona Targowa został ponownie negatywnie zweryfikowany przez Zarząd Oczyszczania Miasta. Przysługuje nam jeszcze jedno odwołanie. Skorzystamy z tego prawa. Poprosiliśmy też o rozmowę Kierowniczkę ds. Zieleni w ZOM, mamy bowiem wrażenie, że nasza dotychczasowa korespondencja nie jest zbyt konstruktywna. Oceńcie sami…

zT

Szczegółowy opis projektu Zielona Targowa

Jakie jest uzasadnienie? Treść pisma z ZOM oznaczyliśmy kursywą, nasze komentarze pogrubiliśmy.

„W dniu 18.04.2016 r. po otrzymaniu pozytywnej opinii TW poinformowano projektodawcę o możliwości modyfikacji projektu i zaproponowano realizację części. Jednostka weryfikującą przedstawiła następujący zakres prac: sadzenie krzewów żywopłotowych (2-rzędowy, 6 sztuk /mb) na długości 400 mb w pasie środkowym w kwocie 24 000,00 zł., posadzenie 15 sztuk drzew w kwocie 12 750,00 zł. Koszt pielęgnacji drzew w okresie 3 lat: wynosi 3 000,00 zł, koszt pielęgnacji krzewów żywopłotowych w okresie 3 lat wynosi: 6 192,00 zł. Projektodawca nie udzielił odpowiedział na zaproponowane zmiany przedstawione drogą e-mailową.”

Nie jest prawdą, że projektodawca nie odpowiedział.
W mailu z 19.04.2016 roku Grzegorz Walkiewicz napisał:
„Opinia Tramwajów Warszawskich odnosi się jedynie do części zaproponowanego przeze mnie projektu. Cieszy mnie ewolucja postawy TW i odejście od stanowiska wyrażającego się w stwierdzeniu „brak zgody na jakiekolwiek zmiany”…
Informacja od Pani w żaden sposób nie odnosi się do moich propozycji dotyczących uwzględnienia w projekcie nadzoru gwarancyjnego, cz też wyłączenia z jego zakresu okolic tych nieruchomości, które są przewidziane do kompleksowego remontu w ramach programu rewitalizacji. Proszę o zasięgniecie opinii Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym oraz Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Pragi celem ustosunkowania się do moich propozycji.”
Niestety odpowiedzi nie było. Brak akceptacji dla propozycji ZOM, która znacznie ograniczała zakres projektu został potraktowany jako brak odpowiedzi…

„Wobec tego zastosowanie ma § 20. ust. 4. Załącznik do zarządzenia nr 1400/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2015 r. Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 ”jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia w zakresie niezbędnych zmian projektu, wówczas projekt uznaje się za zweryfikowany negatywnie”.

Faktycznie zaproponowany kompromis jako zbyt mocno ograniczający zakres projektu był dla nas nie do zaakceptowania.

Natomiast termin realizacji pozostałego   zakresu projektu pozostaje w kolizji ze Zintegrowanym Programem Rewitalizacji do 2022 r. pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Ponadto ze względu na negatywną opinię Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (pismo znak: KI.WP.7011.16.2016.BCH z dnia 25.03.2016 r.) nie jest możliwe prowadzenie robót ingerujących w infrastrukturę drogową w roku 2017.

Jednocześnie ZOM przysłał nam opinię Koordynatora ds. rewitalizacji, który pozytywnie ocenił projekt. Z naszych rozmów z koordynującym Zintegrowany Program Rewitalizacji Jackiem Grunt-Mejerem wynika, że projekt wcale nie jest kolizyjny z rewitalizacją Pragi, jest wręcz odwrotnie!

Wynik weryfikacji: Projektodawca nie zaakceptował kolejnej wersji zaproponowanych zmian.

Z czego wynikał nasz brak akceptacji? Propozycja ZOM różniła się od poprzedniej jedynie wprowadzeniem roślin cebulowych i jednorocznych na powierzchni ok. 100 m2. Czyli nadal mowa tylko o pasie środkowym. Nic o chodnikach!

Autor projektu napisał: „cieszę się, że po Tramwajach Warszawskich także Koordynator ds. rewitalizacji pozytywnie zaopiniował projekt „Zielona Targowa”.
Te opinie pozwalają mi wnioskować o ponowne rozważenie objęcia projektem także chodników ulicy Targowej. Okazuje się, że wbrew Państwa początkowym obawom projekt nie leży w sprzeczności z realizacją programu rewitalizacji. Zakładając uwzględnienie moich wcześniejszych propozycji (m.in. uwzględnienie nadzoru gwarancyjnego, ewentualne wyłączenie okolic nieruchomości przeznaczonych do remontu), nie ma powodu aby ograniczać się jedynie do pasa środkowego ulicy Targowej. Nie rozumiem dlaczego chcecie Państwo szczegółowo określić ilość i formę nasadzeń. Tramwaje Warszawskie pozytywnie oceniły projekt „Zielona Targowa”, a przecież jego istotnym elementem są konsultacje z mieszkańcami. Decyzja co do szczegółów zagospodarowania zielenią ma wynikać z konsultacji, więc nie może być narzucona w projekcie. Tramwaje to akceptują, liczę zatem, że również ZOM przychyli się do tego rozwiązania.
Obecnie Państwa propozycja niewiele różni się od tej sformułowanej poprzednio, której nie byłem w stanie zaakceptować. Liczę więc, że w obliczu powyższych okoliczności dopuszczą Państwo do głosowania mieszkańców projekt bardziej zbliżony do jego pierwotnej formy.”
Odpowiedzią była informacja o ponownej negatywnej weryfikacji…

Wobec powyższego zastosowanie ma § 20. ust. 4. Załącznik do zarządzenia nr 1400/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2015 r. Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 ”jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia w zakresie niezbędnych zmian projektu, wówczas projekt uznaje się za zweryfikowany negatywnie”.

Oczywiście odwołamy się do wyższej instancji przewidzianej regulaminem Budżetu Partycypacyjnego!