Statut

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWA OBYWATELSKA

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Warszawa Obywatelska, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest m. st. Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita
Polska, ze szczególnym uwzględnieniem m.st. Warszawy.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.
z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
6. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej na obszarze m.st. Warszawy , w szczególności poprzez:
a) propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
b) wspieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi Warszawy,
c) zgłaszanie inicjatyw lokalnych,
d) ochronę ładu przestrzennego w m.st. Warszawa, rozumianego jako harmonijne ukształtowanie przestrzeni, uwzględniające w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne,
e) przeciwdziałanie skutkom działania dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności
i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, godzącym w interes publiczny oraz zasady współżycia społecznego,
f) pomoc mieszkańcom m.st. Warszawy znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej,
w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym a także podlegającym wykluczeniu społecznemu z innych przyczyn,
g) wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój kultury, sztuki oraz dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kulturalnego w m.st. Warszawa,
h) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
i) działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
j) edukacja, oświata i wychowanie,
k) ochrona i promocja zdrowia,
l) działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
m) upowszechnianie i ochrona wolności i swobód obywatelskich.

7. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) występowanie w imieniu mieszkańców przed instytucjami państwowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
b) prowadzenie szkoleń, konsultacji i porad dla mieszkańców m.st. Warszawy,
c) organizowanie konferencji, spotkań z mieszkańcami m.st. Warszawa oraz akcji informacjach,
d) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi oraz mediami,
e) uczestnictwo w debatach dotyczących kierunków rozwoju miasta,
f) zgłaszanie inicjatyw lokalnych,
g) zgłaszanie i popieranie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego,
h) uczestniczenie w konsultacjach społecznych,
i) prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia wydawanie publikacji promujących cele
i działania stowarzyszenia,
j) wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
8. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
9. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
10. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
11. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
12. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
13. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
15. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
16. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
17. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
18. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
19. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
20. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
21. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
22. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
23. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
24. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
25. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
26. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
27. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
28. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
29. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
30. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
31. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
32. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
33. Zarząd składa się z od 5 do 7 osób w tym: prezesa, do dwóch zastępców prezesa, sekretarza, skarbnika i do dwóch członków zarządu.
34. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
35. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) tworzenie jednostek terenowych lub środowiskowych Stowarzyszenia.
36. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
37. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
38. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
39. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE
40. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
41. Składka członkowska wynosi 5 zł miesięcznie.
42. Z płacenia składek są zwolnione osoby przed 18 rokiem życia, oraz osoby niepracujące.
43. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
45. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
46. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpis Prezesa lub podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
50. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
51. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
52. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut Stowarzyszenia Warszawa Obywatelska – wersja do pobrania