Ratusz nie chce Zielonej Targowej?

Zielona Targowa

Publikujemy list, który Grzegorz Walkiewicz z naszego stowarzyszenia otrzymał od Zarządu Oczyszczania Miasta w sprawie projektu „Zielona Targowa”.
Treść listu wyróżniliśmy kursywą, nasz komentarz pogrubiliśmy.

Szanowny Panie,
W związku trwającą weryfikacją projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego 2017 informujemy, że ze względu negatywne opinie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym oraz Tramwajów Warszawskich nie jest możliwe prowadzenie jakichkolwiek prac ingerujących w infrastrukturę drogową w roku 2017.(Elementy pasa drogowego objęte są ochroną gwarancyjną do grudnia 2017 r.)

Ochrona gwarancyjna nie jest przeszkodą we wprowadzaniu zieleni na ulicy Targowej. Wystarczy podobnie jak to miało miejsce w przypadku projektu „Zielona Świętokrzyska” uwzględnić w kosztorysie nadzór gwarancyjny. 

Proponujemy zatem zapis: „Z uwagi na objęcie istniejącej nawierzchni ulicy Targowej gwarancją należy przewidzieć środki na to, aby jakiekolwiek prace związane z nasadzeniami nowych roślin były nadzorowane przez wykonawcę nawierzchni, co uchroni przed utratą lub ograniczeniem tejże gwarancji.” W związku z powyższym w kosztorysie należy uwzględnić pozycję: „Koszt „nadzoru gwarancyjnego” firmy wykonującej nawierzchnię – 20 000,00 zł.”

Dodatkowo brak zgody na jakiekolwiek zmiany w granicach robót związanych z Zadaniem Inwestycyjnym pn.” Realizacja Trasy Tramwajowej Dworzec Wileński- Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych” prowadzonych przez Tramwaje Warszawskie”. 

Z czego wynika „brak zgody na jakiekolwiek zmiany” i jakie są granice obszaru robót związanych z Zadaniem Inwestycyjnym? Obszar ten mogłyby zostać wyłączony z zakresu projektu „Zielona Targowa”.

Projekt jest w kolizji z Programem Rewitalizacji do 2022 r. pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. W danym roku możliwe jest jedynie wykonanie dokumentacji projektowej.

Opinia Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym:

Pełnomocnik, działając zgodnie z Zarządzeniem nr 4165/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie koordynacji działań inwestycyjnych i remontowych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy, opiniuje:

ID28570, ID28580, ID28565
NEGATYWNIE.
[564]  Zielona Targowa [ID28570]
Na przedmiotowym odcinku (odc. al. Solidarności – Kijowska) elementy pasa drogowego ul. Targowej objęte są ochroną gwarancyjną:

[ID18707] ZDM „Targowa odc. Kijowska- Ząbkowska – jezdnia”.

Projekt „Zielona Targowa” dotyczy odcinka Kijowska-Al.Solidarności.
W najgorszym razie, nawet jeśli nie ma możliwości realizacji projektu na odcinku Kijowska-Ząbkowska, pozostaje odcinek Ząbkowska-Al.Solidarności.

Uzasadnienie:

  1. Na przedmiotowym odcinku elementy pasa drogowego ul. Targowej, objęte są ochroną gwarancyjną do 28.12.2017 r.

W związku z powyższym, realizację opiniowanego zadania na przedmiotowym odcinku należy uznać za niemożliwą w 2017 r.

Proponujemy uwzględnić w projekcie nadzór gwarancyjny. 

  1. Mając na uwadze, iż Miasto stołeczne Warszawa posiada opracowany Program Rewitalizacji do 2022 roku pn. ”Rewitalizacja – wspólna sprawa” i  w ramach tego projektu, przeprowadzone będą na terenie Pragi Północ m.in.  inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic, istnieje wysokie ryzyko wystąpienia naruszeń nowych nawierzchni zielonych, powstałych na potrzeby opiniowanego projektu. W związku z tym realizację opiniowanego projektu na przedmiotowym odcinku, należy uznać za niemożliwą do realizacji.

Prosimy o wskazanie lokalizacji inwestycji przewidzianych w ramach Programu Rewitalizacji. Miejsca faktycznie kolizyjne mogłyby zostać wyłączone z zakresu projektu „Zielona Targowa”.

Warto także nadmienić, że na Targowej nasadzenia drzew będą już realizowane w tym roku w ramach projektu 300 drzew dla Pragi wybranego w zeszłorocznym budżecie partycypacyjnym.

Proszę o akceptację powyższej zmiany.

Nie akceptujemy zaproponowanych zmian. Uwzględniając Państwa uwagi proponujemy modyfikację projektu we wskazanym powyżej zakresie.

Uprzejmie proszę o udzielnie zgody na przedstawioną modyfikację w ciągu 4 dni roboczych, co wynika z paragrafu 20 ust. 4 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w mieście stołecznym Warszawie na rok 2017:„Jeżeli projektodawca nie wyraża zgody na zmianę projektu w myśl ust. 3, w terminie 4 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji o zmianie projektu lub w tym samym terminie nie poinformuje urzędu dzielnicy albo jednostki prowadzącej weryfikację o wyrażeniu zgody na zmianę albo jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia w zakresie niezbędnych zmian projektu, wówczas projekt uznaje się za zweryfikowany negatywnie”.

Magdalena Bronk
Zarząd Oczyszczania Miasta
Dział Zieleni
(22) 2770454

Niezwłocznie odnieśliśmy się do otrzymanego maila. Liczymy na konstruktywne podejście ratusza. W końcu skoro realizacja projektu „Zielona Świętokrzyska” okazała się możliwa, te same rozwiązania można zastosować w przypadku Targowej. Chcemy przestrzeni przyjaznej mieszkańcom!

O weryfikacji naszego projektu można też przeczytać na stronie TVN Warszawa.